SX-

Foulard con napoletana

1988, oil painting, 50×70

DX-